Zaujímavosti

Prečo sú nasýtené tuky nebezpečné?
Lebo sa ich uhlíkové atómy „najedli“ vodíkových atómov. Nemajú prázdne vodíkové miesta, pomocou ktorých by náš organizmus pripojil k iným vodíkovým molekulám. Naše telo ich preto môže používať len ako zdroj energie, ak zodpovedajú našej krvnej skupine. Na nenasýtených tukoch sa nachádzajú prázdne miesta, z ktorých chýbajú vodíkové atómy. Tie miesta sú akoby zvláštne kľúče, ktoré pasujú aj do zámok iných molekúl nášho tela. Mylný je názor, že nasýtené kyseliny pochádzajú hlavne z mäsitých výrobkov, že tieto stupňujú obsah cholesterolu, kým rastlinné oleje sú nenasýtené a hladinu cholesterolu vedia udržiavať nízku.

 

Škodlivé palmové a kokosové tuky

Pravdou je, že mäso, syry, vajcia, ako aj mlieko a mliečne výrobky sú bohaté na nasýtené kyseliny. Takmer rovnaká je situácia pri palmovom oleji a palmových tukoch, ako aj kokosovom oleji a kokosových tukoch! Uprostred 80-tych rokov viaceré skupiny vedcov požadovali, aby tieto tropické rastlinné oleje a tuky neboli využívané v humánnych potravinách, nepoužívali sa na smaženie a varenie. Petícia vedcov však nemala veľký úspech. Na začiatku síce lekárski výskumníci zaznamenali nejaké úspechy, potom sa však do každodenného humánneho stravovania pekne pomaly kokosové a palmové tuky racali. Každý z nich dvíha hladinu cholesterolu a lipoproteínov nízkej hustoty (LDL, VLDL) v krvi, a sú aspoň na toľko škodlivé nášmu zdraviu, ako najmastnejšia údená slanina. V poslednej dobe sa objavili reformné potraviny, ktoré obsahujú palmové a kokosové tuky, ktoré sú naviac aj údené (žitná klobása, prosová pochúťka). Tieto škodia rovnako, ako údená slanina, bravčové, husacia a kačacia masť, naviac nie sú dobré ani pre jednu krvnú skupinu. Ak si pozrieme, ako sa z  tukov dobrých pre organizmus stávajú organizmus otravné trans- tuky, pochopíme, prečo sú pre humánnu spotrebu vhodné len za studena lisované oleje. Takmer všetky prírodné tuky sa v nich vyskytujú v takzvanej cis- konfigurácii, pretože vodíkové atómy, ktoré sa nachádzajú na uhlíkových atómoch, sa nachádzajú na tej istej strane molekúl. Vodíkové atómy disponujú určitým elektrickým nábojom, preto sa navzájom odpudzujú a vo forme prekrývajúcich sa „podkov“ krivia uhlíkový reťazec. Tieto zakrivenia dávajú tvar molekuly, to znamená „kľuč“, ktorý pasuje do „presných zámok“ nášho organizmu, a ktoré umožňujú aby tuky vykonali ich špecifickú biologickú činnosť.

 

Chaotická činnosť buniek, nádory 

Túto cis- konfiguráciu zásadného významu ničia moderné spracovateľské postupy, termizovanie, hydrogenizácia, bielenie, odstraňovanie pachov, atď. Týmito postupmi sa zdravá cis-konfigurácia premieňa na nezdravú transväzbovú konfiguráciu. Vodíkové atómy sa chemickou cesto pretáčajú tak, že sa umiestňujú na protiľahlých stranách tukovej molekuly. Vtedy sa molekula vyrovná a stratí svoj tvar kľúča, ktorý ho spája s našimi bunkami, aby tieto splnili biologické funkcie tukov. Naše telo je mimoriadne prispôsobivé. Aj vtedy je nútené skúsiť, či má funkcie
dobrých tukov nechať vykonať trans- tukmi, ak trans- tuk nepasuje do zámku. Ak sa však trans- tuky dostanú napríklad do bunečnej membrány, spôsobia jej priepustnosť, následkom čoho sa látková výmena bunky naruší, čo umožní prienik jedovatých látok do vnútra bunky.


O najvyššej prípustnej hladine trans- tukov v potravinách, o podmienkach predaja potravín s obsahom transtukov, a o ich úradnej kontrole, ako aj o pravidlách, týkajúcich sa sledovania vnášania obsahu trans- tukov do populácie.


Na základe splnomocnenia § 15 ods. (11) bod c) zákona č. XI. z roku 1991 o činnosti zdravotníckych inštitúcií a zdravotníckej správy, vykonávajúc svoju pracovnú činnosť, predpísanú v § 41 bod(d) Vládneho nariadenia 2012/2010 (1.VII.) o úlohách a kompetenciách jednotlivých ministrov a vedúceho štátneho tajomníka - v súlade s činnosťou ministra pre rozvoj vidieka, stanovenou jeho pracovným okruhom ustanovenia § 94 bod c) Vládneho nariadenia 2012/2010 (1. VII.) - nariaďujem nasledovné:

§ 1
(1) Platnosť tohto nariadenia sa vzťahuje na tie oleje, tuky a emulzie, ktoré sú sami o sebe, alebo ako zložka niektorej potraviny, určené konečnému spotrebiteľovi.
(2) Odlišne od odseku (1) tu uvedené nariadenia sa nevzťahujú na transtuky, ktoré sa vyskytujú v transtukoch prirodzeného zvieracieho pôvodu.
(3) Pôsobnosť tohto nariadenia sa vzťahuje na potraviny, predávané v Maďarsku.

§ 2
Pri uplatňovaní tohto nariadenia sa pod pojmami:
a) Potraviny: rozumie pojem podľa 2. odseku Nariadenia Európskeho parlamentu a Európskej Rady č. 178/2002 ES z 28. januára 2002 o požiadavkách a všeobecných zásadách potravinárskeho práva a o stanovení postupov, týkajúcich sa bezpečnosti potravín (ďalej: Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 178/2002 ES).
b) Transmastné kyseliny: rozumejú tukové kyseliny, ktoré obsahujú aspoň jednu nekonjugovanú trans-konfiguráciu dvojitej väzby uhlík-uhlík.

c) Uvedenie do obehu: pojem, definovaný v odseku 3 bod 8 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č, 178/2002 ES).

d) Konečný spotrebiteľ: pojem, definovaný v odseku 3 bod 18 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č, 178/2002 ES).

§ 3
(1) Je zakázané uvádzať do behu také potraviny – sem sa neráta udržiavanie zásob, určených pre uvádzanie do obehu mimo Maďarska – v ktorých obsah trans- tukov odovzdaných, alebo určených konečnému spotrebiteľovi v 100 gramoch všetkých tukov, presahuje 2 gramy.
(2) Odchýlne od ustanovenia odseku (1), v prípade spracovaných potravín, pozostávajúcich z viacerých komponentov, ak

a) obsah trans- tukov v potravine neprekročí 4 gramy, keď je celkový obsah tukov v potravine nižší, než 20% všetkých tukov obsiahnutých v 100 gramoch potraviny, alebo

 

§ 4
(1) Riaditeľstvá vládnych úradov hlavného mesta a  žúp podávajú štvrťročné hlásenia Úradu pre bezpečnostnému národného potravinového reťazca (NÉBiH) o výsledkoch kontrol vzťahujúcich sa na bezpečnosť potravinového a veterinárneho reťazca, ktorý sumarizuje údaje a tieto posúva Úradu pre štátnu vrchnú lekársku službu (ďalej OTH) s uvedením nasledovných údajov:
a) meno kontrolovaných podnikateľov s potravinami, miesto úradnej kontroly,
b) pomenovanie kontrolovanej potraviny, výrobca, predajca, alebo prvý maďarský predajca, veľkosť balenia, ďalej návod na použitie, návrh na prípravu, pokiaľ sú tieto v prípade danej potraviny k dispozícii,
c) výsledky laboratórnych skúšok na obsah tukov v 100 gramoch odovzdanej, alebo predanej potraviny, vykonané úradom NÉBiH pre každú potravinu.
(2) OTH dáta podľa odseku (1) odovzdá Štátnemu inštitútu pre výživovú vedu (v ďalšom OÉTI).
(3) OÉTI na základe § 4 odsek (5) bod b) podbod ba) zákona č. XI. z roku 1991.
a) vytvorí databázu, týkajúcu sa obsahu transtukov, nameraných v potravinách
určených predaných konečnému spotrebiteľovi,
b) vypracuje vyhodnotenie príjmu transtukov obyvateľstva

c) sleduje zmenu zloženia potravín v zmysle požiadaviek súvisiacich s požiadavkami na potraviny, ktoré sú uvedené v tomto nariadení, zhodnotených pre obyvateľstvo,
d) vykoná orientačné laboratórne skúšky obsahu trans- tukov potravín.
(4) Pokiaľ sa zistí, že na základe skúšok podľa v zmysle odseku (3) bod d) zistí že skúška kontrolovanej potraviny nezodpovedá predpisom nariadenia, OÉTI po vykonaní skúšky oznámi OTH dáta, uvedené v odseku (1) body a) až c).
(5) Dáta podľa ods. (4) zašle OTH do 8 dní od ich obdržania do úradu NÉBiH.
(6) Počas laboratórnych skúšok podľa ods. (1) bod c) a ods. (3) bod d) je potrebné vykonať stanovenie množstva trans- tukových kyselín s uhlíkovým číslom 14, 16, 18, 20, alebo 22.


§ 5
(1) Toto nariadenie vstupuje do platnosti po 90 dňoch od jeho vyhlásenia.
(2) Potraviny v obehu, nevyhovujúce predpisom tohto nariadenia v čase po jeho nadobudnutí platnosti možno ďalej zhodnocovať do ich konzumovateľnosti, resp. dokonca zachovania ich kvality, najneskôr však do 12 mesiacov od nadobudnutia platnosti nariadenia.


§ 6
(1) Stanovenie pravidiel, týkajúcich sa postupu informačnej služby na poli plánovaného nariadenia a  technických noriem a pravidiel, ako aj zosúladenie pravidiel, vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti, predpísané článkom 8-10 Smernice Európskeho Parlamentu a Rady č. 98/34 EU z júla 1998, bolo vykonané.
(2) Predpisom tohto nariadenia nemusia vyhovovať tie potraviny, ktoré boli vyrobené, resp. uvedené do obehu pre konečného spotrebiteľa, ktoré boli vyrobené, resp. uvedené do obehu v niektorom členskom štáte, alebo v Turecku, alebo v štáte EFTA, ktorý je účastníkom dohody s Európskou hospodárskou oblasťou, ak ich smerodajné predpisy z hľadiska ochrany spotrebiteľa zabezpečujú rovnakú ochranu, ako požaduje toto nariadenie.

Prameň: kormany.hu

Produkty
 Olej na varenie Fusion Sunflower
 Fritovací olej Fusion Prémium
 Fritovací olej Fusion Power
 Fritovací olej Fusion Long Life